Whiskey Sour / @bulleitbourbonwhiskey / / ๐Ÿ‹/ gomme and @angosturahouse bitters